اهداف و وظایف

اهداف :

شناسائی نیازهای پژوهشی حوزه سوانح و بلایای طبیعی و مدیریت ریسک در داخل و خارج از کشور با رویکرد، سیاستگزاری، برنامه ریزی و اجرا در ارتقاء پژوهشهای بنیادی، کاربردی، توسعهای. ارایه خدمات تخصصی، فنی وحرفهای، مهارتی، مهندسی و آموزشی مرتبط با سوانح و بلایای طبیعی، مدیریت ریسک و ایمنی برآمده از نتایج پژوهشهای علمی. توسعه همکاریهای پژوهشی و آموزشی مرتبط فی مابین پژوهشکده و سایر سازمانها و موسسات مربوط در داخل و خارج از کشور. مشارکت و همکاری با مراجع ذیربط برای گسترش و پیشبرد فعالیتهای علمی، تحقیقاتی و آموزشی در امور مربوطه.

وظایف و اختیارات:

ارائه خدمات علمی تحقیقاتی، آموزشی، تخصصی، فنی و حرفه ای، مهارتی، مهندسی و مشاوره به دانشجویان دانشگاهها، موسسات، سازمانها و ارگانهای دولتی و غیردولتی در حوزه سوانح و بلایای طبیعی، مدیریت ریسک و ایمنی. شناسائی نیازهای پژوهشی حوزه سوانح و بلایای طبیعی، مدیریت ریسک و ایمنی در راستای سیاستگزاری و برنامه ریزی برای پژوهشهای بنیادی، کاربردی، توسعه ای، تولید دانش، تکنولوژی، طراحی و ساخت تجهیزات مرتبط. ارتباط فعال و موثر با سازمانها، ارگانها و موسسات و جوامع علمی، آموزشی و پژوهشی در داخل و خارج کشور به منظور فراهم ساختن زمینه همکاری. برگزاری و یا مشارکت در برگزاری کنفرانسها،گردهمائی های علمی، همایش ها، نشست های علمی و تحقیقاتی، دورههای آموزشی ، کارگاههای تخصصی،مبادله محقق و اجرای پروژههای تحقیقاتی مشترک با دانشگاهها، سازمانها و موسسات داخل و خارج از کشور.
img_yw_news
img_yw_news
img_yw_news
img_yw_news
img_yw_news
img_yw_news
اخبار
سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲
سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲
دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲
دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲
یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲
شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲
شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲
شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲
شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲