مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: مالکیت فکری:
:: روند داوری و ارزیابی اختراعات داخلی توسط دانشگاه - 1395/4/1 -
:: مدارک و روش تحویل آن جهت داوری - 1395/4/1 -
:: فرآیند گام به گام ثبت اختراع - 1395/4/1 -
:: نکات حقوقی و کاربردی در ثبت اختراع داخلی - 1395/4/1 -
:: رویه ثبت اختراع خارجی و استفاده از حمایت­های مالی - 1395/4/1 -
:: معرفی مالکیت فکری - 1395/3/25 -