پژوهشکده کاربردی بلایای طبیعی و مدیریت ریسک- همکاران محوری
پژوهشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/12 | 
خانم دکتر سارا کیانی(معاون پژوهشی)
آقای دکتر حمید سرخیل (مدیر گروه بحران و HSE)
آقای مهندس بهمن احمدی توانا(مدیر آموزش، روابط عمومی و بین الملل)
آقای مهندس امیر مرادخانی(مدیر امور مالی و اداری)
آقای مهندس شهروز نجات مقدم (مدیر سایت و کارشناس فنی)
آقای حسن آزاده (کارشناس بخش کاهش خطرپذیری و بین الملل)
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده کاربردی بلایای طبیعی و مدیریت ریسک:
http://khu.ac.ir/find-119.26136.60624.fa.html
برگشت به اصل مطلب