پژوهشکده کاربردی بلایای طبیعی و مدیریت ریسک- گروه پژوهشی مخاطرات معادن و فضاهای زیرزمینی
مخاطرات در معادن و فضاهای زیرزمینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/14 | 

با توجه به افزایش روز افزون تلفات، مصدومین و خسارات ناشی از فعالیت­های معدنی علیرغم پیشرفت­های صورت گرفته، ضرورت نگاهی با رویکرد پیشگیری و کاهش اثرات ناشی از مخاطرات در معادن و فضاهای زیرزمینی بیش از گذشته نمایان گردیده است. براین اساس ارائه طرح­های عملیاتی و اجرایی در زمینه کاهش اثرات یاد شده تا حدود زیادی به حل مسائل در این زمینه کمک خواهد نمود. با توجه به موارد مذکور نیاز به ایجاد گروه پژوهشی مخاطرات در معادن و فضاهای زیرزمینی به عنوان یک ضرورت مدنظر قرار گرفت تا بتوان از این طریق در زمینه احصاء و حل مسائل موجود با ارائه پژوهش­های نوین با هدف رویکردهای اجرایی در این خصوص اقدامات موثر صورت پذیرد.
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده کاربردی بلایای طبیعی و مدیریت ریسک:
http://khu.ac.ir/find-119.26050.63464.fa.html
برگشت به اصل مطلب